• از اينكه آثار اين نمايشگاه را براي خريد انتخاب كرده ايد سپاس سپاس سپاس به پاس اين انتخاب زين پس كليه سفارشات همراه با قاب نفيس ارسال خواهد شد. (آل آقا)